Privacyverklaring

De GGD’en, aangesloten bij het Platform GGDReisvaccinaties, gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en volgen nauwgezet de bepalingen uit de zorg- én privacywetgeving.
Header illustratie

7-2-2023

GGDReisvaccinaties is een initiatief van 23 GGD’en in Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij de GGD West-Brabant. GGD'en in Nederland werken samen op het gebied van reizigersadvisering, maar zijn allemaal afzonderlijke organisaties. GGDReisvaccinaties (en de website https://www.ggdreisvaccinaties.nl/) heeft het doel om jou te informeren over gezondheid op reis en jou door te geleiden naar één van de 23 bij onze website aangesloten GGD’en voor persoonlijk advies en vaccinaties. 

De GGD’en, aangesloten bij het Platform GGDReisvaccinaties, (hierna: GGDReisvaccinaties) vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouwpersoonsgegevens en volgen nauwgezet de bepalingen uit de zorg- én privacywetgeving (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)). Dit betekent onder meer dat de GGD’en, aangesloten bij GGDReisvaccinaties, jouw privacy beschermen en geen persoonsgegevens van jou aan derden verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. 

Voor een persoonlijk advies of afspraak leiden wij je direct door naar een van de 23 GGD’en. Bijvoorbeeld via de afspraakpagina. Je verlaat bij het maken van een afspraak of het doorklikken naar een corporate GGD-website de website GGDReisvaccinaties en komt in de beveiligde omgeving van de betreffende GGD.

Let op: deze privacy- en cookieverklaring gaat over GGDReisvaccinaties (en de website https://www.ggdreisvaccinaties.nl/). Voor informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de GGD’en afzonderlijk en in het algemeen, verwijzen wij je graag naar de websites en privacy- en cookieverklaringen van de 23 GGD’en afzonderlijk. Deze zijn te vinden op www.ggd.nl. Op onze website vind je de verwijzingen naar de corporate websites van de 23 GGD’en die aangesloten zijn bij GGDReisvaccinaties.

Hoe zit het met jouw privacy?

Jouw privacy is voor GGDReisvaccinaties van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent, samengevat, dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, en maken deze kenbaar via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring legt GGDReisvaccinaties per onderdeel uit welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt GGDReisvaccinaties en voor welke doeleinden?  

GGDReisvaccinaties mag alleen persoonsgegevens verwerken wanneer hier een reden voor is. De juridische naam hiervan is een grondslag. Persoonsgegevens (zoals een naam, woonplaats of e-mailadres) die je aan ons geeft (bijvoorbeeld via een contactformulier) gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen. GGDReisvaccinaties verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. De postcode of plaats die je invult om te zoeken naar de door jou gewenste locatie voor contact of het maken van een afspraak; 
 2. De gegevens die je invult bij het gebruikmaken van het contactformulier van onze website:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

GGDReisvaccinaties verwerkt jouw persoonsgegevens voor het beantwoorden van jouw vragen of te reageren op jouw opmerkingen via het contactformulier, omdat je ons hiertoe hebt verzocht. (De grondslag is dan ook een overeenkomst). GGDReisvaccinaties stuurt jouw formulier voor beantwoording automatisch door naar één van de 23 aangesloten GGD’en op basis van jouw IP-adres. GGDReisvaccinaties verwerkt zelf géén bijzondere persoonsgegevens (zoals: gegevens over de gezondheid). Deze gegevens verstrek je alleen in de beveiligde omgeving(en) van de GGD waar je een afspraak mee maakt. De postcode of plaats die je invult in het contactformulier om informatie te krijgen worden gebruikt om jouw vraag naar de juiste GGD door te sturen, wanneer het IP-adres niet volstaat en om de ontvangende GGD te informeren. Dit om de vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden.

Worden jouw gegevens gebruikt voor onderzoek?

Wij gebruiken de gegevens die je verstrekt hebt via het contactformulier niet voor onderzoek. GGDReisvaccinaties is soms partner in (wetenschappelijk) onderzoek. Indien je deel wilt nemen, vragen wij je altijd expliciet om toestemming om jouw persoonsgegevens met ons te delen. Hiervoor stellen wij per onderzoek een privacyverklaring op.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

GGDReisvaccinaties bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die worden verwerkt via webformulieren (de contactformulieren waarop jouw gegevens staan) worden tot 1 jaar bewaard en de door jou ingevulde postcode of woonplaats op locatiepagina’s en de pagina’s ‘afspraak maken’ worden tot 2 jaar bewaard.

Deelt GGDReisvaccinaties jouw gegevens met derden?

GGDReisvaccinaties deelt jouw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Alle medewerkers werkzaam bij de GGD’en die aangesloten zijn bij GGDReisvaccinaties hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt buiten Europa?

Om de website en haar functionaliteiten mogelijk te maken, kan GGDReisvaccinaties, of één van haar (sub-)verwerkers jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten Nederland. GGDReisvaccinaties doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat er afspraken worden gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. Jouw gegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

GGDReisvaccinaties én haar verwerkers nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen zowel technische als organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Onze website gebruikt HTTPS-beveiliging, waardoor de uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server versleuteld zijn. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen.

Worden social media buttons gebruikt op de website?

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Dit zijn doorlinkjes, waardoor je de optie heeft om er op te klikken om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook kunt je advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

E-mailautomation - herinneringsmail

Vanaf februari 2023 kun je je inschrijven voor een eenmalige herinneringsmail om een afspraak te maken bij de GGD voor je vaccinaties. We vragen hiervoor je voornaam, mailadres en je vertrekdatum op te geven. De gegevens worden tot de verzending van de herinneringsmail bewaard binnen de EER. Na inschrijven ontvang je eerst een mail waarin je bevestigt dat je akkoord gaat om een mail te ontvangen 2 maanden voor je reis. Zodra de herinneringsmail is verzonden, worden je gegevens verwijderd. De GGD gebruikt de gegevens uitsluitend voor het zenden van een herinneringsmail en niet voor andere doeleinden. We bieden deze service, omdat de vertrekdatum soms nog ver in de toekomst ligt, waarbij het tijdig maken van een afspraak toch niet wordt vergeten. 

 • Drukte bij GGD'en

GGDReisvaccinaties is niet verantwoordelijk voor de planning van de spreekuren bij de plaatselijke GGD'en. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een afspraak. Veel vaccinaties werken lange tijd, wat betekent dat je de meeste vaccins ruim voor de reis al kunt halen, dus ook eerder van 2 maanden tevoren. Deze herinneringsmail via E-mail automation is een hulpmiddel, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 • E-mail automation en medische problemen, dengue gehad of lange reis maken

In bepaalde situaties is het nodig om langer dan 2 maanden voor vertrek al een afspraak te maken bij een reisvaccinatiepoli. Ga je een lange reis (>12 maanden) maken, heb je medische problemen of heb je ooit dengue gehad, maak dan 4 maanden voor vertrek al een afspraak en schrijf je dan niet in voor de automatische herinneringsmail.

Welke privacy rechten heb je?

Bij de GGD waar je een advies of vaccinatie hebt gehad heb je recht op inzage in jouw persoonsgegevens en medisch dossier. GGDReisvaccinaties heeft geen medisch dossier van je. Voor informatie over jouw rechten verwijzen wij je naar de pagina’s over privacy en persoonsgegevens van de betreffende GGD. Op onze locatiepagina vind je de linkjes / verwijzingen naar de corporate websites van de 23 GGD’en die aangesloten zijn bij GGDReisvaccinaties.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens een GGD of GGDReisvaccinaties van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kan jouw gegeven toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheidvan gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Wij zullen binnen 30 dagen reageren op jouw verzoek. Wanneer je één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt je dat kenbaar maken via het online formulier van de betreffende GGD. Daar lees je ook meer informatie over jouw rechten en over de procedure wanneer je een beroep doet op één van jouw rechten.

https://www.ggdwestbrabant.nl/algemeen/privacy/uw-rechten

Mogen wij deze privacy- en cookieverklaring wijzigen?

Wanneer onze website of onze werkwijze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie. Bovenaan het document wordt de datum van de laatste wijziging getoond.

Wil je een klacht indienen?

Als jij vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen?

Neem voor algemene vragen graag contact met ons op via onze contactpagina. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) van de GGD West-Brabant. Dit is Marlies van Hal, zij is als volgt te bereiken:

Postadres
GGD West-Brabant
Postbus 3024 
5203 DA Tilburg 

Bezoekadres
Hoofdvestiging GGD West-Brabant
Doornboslaan 225
4816 CZ Breda

KvK-nummer: 20164916

 

 

Maak nu een afspraak

Ga jij op reis? Zoek op deze GGD website welke vaccinaties je nodig hebt en welke maatregelen je verder kunt treffen.